Regulamin


I.    Wstęp.
1.    Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa ogólne warunki, podstawowe zasady oraz sposób prowadzenia sprzedaży dokonywanej przez sklep internetowy pod adresem https://www.pakolorente.com zwany dalej „Sklepem” na rzecz klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 kodeks cywilny .
2.    Sklep internetowy pod adresem https://www.pakolorente.com jest własnością spółki PAKO LORENTE Chrapkowicz Magiera Sp.J. z siedzibą w 32-650 Kęty, ul. J. Kantego 47, NIP: 549-242-09-04, REGON: 121504391, zwanej dalej „Sprzedawcą”.
3.    Podmiot, który złożył zamówienie korzystając z witryny https://www.pakolorente.com jest zwany dalej „Klientem”.
4.    Składając zamówienie na stronie internetowej https://www.pakolorente.com Kupujący oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego warunki w całości.
5.    Dane do wpłat za zamówienia złożone na https://www.pakolorente.com są następujące:
PAKO LORENTE Chrapkowicz Magiera Sp.J. z siedzibą w 32-650 Kęty, ul. J. Kantego 47
Numer rachunku bankowego 40 1560 0013 2349 3017 1000 0003


II.    Postanowienia ogólne
1.    Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe i nie majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu, a także prawa do wzorców, formularzy oraz logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony w Regulaminie i za zgodą Sprzedawcy.
2.    Sklep Internetowy jest udostępniany przez Sprzedawcę za pośrednictwem sieci internet i strony internetowej Sklepu, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
3.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych dotyczących oferowanych towarów, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci internet.
4.    Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu lub strony Sklepu przez Klientów lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej.
5.    Korzystanie ze Sklepu oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na stronie internetowej Sklepu.
6.    Korzystanie ze Sklepu może odbywać się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
7.    Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby korzystanie ze Sklepu było możliwe z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Sprzedawca nie gwarantuje, że każdy wariant konfiguracyjny sprzętu elektronicznego posiadany przez Kupującego Internetu, umożliwi korzystanie ze Sklepu Internetowego.
8.    W celu złożenia zamówienia w Sklepie oraz w celu korzystania z usług dostępnych na stronach internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
9.    Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.
10.    Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
11.    Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.


III.    Konto klienta.
1.    Każdy Klient uprawniony jest do założenia oraz używania indywidualnego panelu, uruchomionego na jego rzecz przez Sprzedawcę, zwanego dalej ”Kontem”, W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać rejestracji.
2.    Rejestracja nie jest konieczna do składania przez Klientów zamówień w Sklepie Internetowym.
3.    Do prawidłowego korzystania z Konta wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania sesji osoby korzystającej ze Sklepu, zwanej dalej: „Użytkownikiem”, po zalogowaniu się do Konta. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w punkcie XII Regulaminu.
4.    W celu rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło (oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie internetowym).
5.    Wypełnienie formularza rejestracyjnego następuje z zachowaniem poniższych zasad:
a.    Klient powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego chyba, że pole jest oznaczone jako opcjonalne;
b.    informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Klienta i być zgodne z prawdą, przy czym Klient jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych do formularza rejestracyjnego;
c.    Klient powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego;
d.    Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji usług na podstawie umów zawartych zgodnie z Regulaminem (art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych).
6.    Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z:
a.    przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Klienta postanowień Regulaminu;
b.    upoważnieniem Sprzedawcy do przetwarzania danych osobowych Klienta zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta i wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta Klienta.;
7.    Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych, za wyjątkiem Loginu (oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie internetowym. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta). Klient może zalogować się do Konta Klienta w Sklepie internetowym także za pomocą numeru karty stałego klienta zamiast Loginu oraz pinu karty stałego klienta zamiast hasła.
8.    Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcę, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie zmienić Hasło, wykorzystując odpowiednie funkcjonalności w ramach Konta Klienta.
9.    Sprzedawca tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na stronie internetowej Sklepu. W przypadku zastosowania przez Sprzedawcę powyższych zabezpieczeń, Klienci zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.


IV.    Składanie zamówień
1.    Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest prawidłowe jego złożenie poprzez stronę internetową https://www.pakolorente.com/
2.    Złożone zamówienie jest ważne przez 7 dni. Po tym czasie zostanie automatycznie anulowane jeśli nie zostanie opłacone/odebrane/zrealizowane.
3.    Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony Internetowej Sklepu.
4.    Klient kompletuje zamówienie, wybierając towar, którym jest zainteresowany, przez wybór polecenia "DODAJ DO KOSZYKA" pod danym towarem znajdującym się na stronie internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia, wypełnionego zgodnie z informacjami podanymi w ww. formularzu, do Sprzedawcy. Wysłanie formularza następuje przez aktywację odpowiedniego pola „WYŚLIJ ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY” w formularzu zamówienia. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy Klientowi wyświetlany Formularz Informacyjny z informacjami określonymi w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów takimi jak cena łączna wybranych towarów oraz łączny koszt wybranego sposobu dostawy.

5.    Chcąc otrzymać fakturę do paragonu koniecznie skorzystaj z formularza dla firm, podając swój NIP. Zgodnie z Ustawą o VAT art. 106b ust.5 faktura do paragonu może zostać wystawiona wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie potwierdzającym
dokonanie sprzedaży zostanie zamieszczony. NIP nabywcy.
6.    Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.
7.    Sprzedawca ma prawo do weryfikacji dokonanego zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwości co do możliwości realizacji zamówienia.
8.    Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty.
9.    Na podstawie opłaconego zamówienia lub oznaczonego jako "wysyłka za pobraniem", Sprzedawca dokonuje weryfikacji dostępności w Sklepie zamówionego przez Klienta towaru. W przypadku braku wpłaty zamówienie zostaje oznaczone jako "oczekuje na wpłatę" a dostępność towarów zostanie dopiero sprawdzana po jego opłaceniu.
10.    W przypadku braku w Sklepie zamówionego towaru albo braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, gdy zakup towarów od dostawców Sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach.
11.    Jeśli realizacja zamówienia okaże się niemożliwa Sprzedawca może zaproponować Klientowi:
 .    anulowanie całości zamówienia (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z obowiązku realizacji zamówienia);
a.    anulowanie zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa w racjonalnym terminie (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z realizacji zamówienia w zakresie, w jakim nie jest ona możliwa);
b.    podział zamówienia oraz określenie terminu realizacji zamówienia w części, której realizacja pierwotnie nie jest możliwa (wybór tej opcji przez Klienta powoduje, że Dostawa dokonana zostanie w odrębnych przesyłkach, przy czym Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów Dostawy związanych z podziałem zamówienia).
12.    W przypadku pozytywnej weryfikacji dostępności towaru, Klient otrzymuje od Sprzedawcy, na adres poczty elektronicznej, informację o przyjęciu przez niego zamówienia do realizacji.
13.    Ceny na stronie internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze:
 .    stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i określone są w złotych polskich;
a.    nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy;
b.    nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych, jeżeli adres dostawy jest poza terytorium Polski.
14.    Ostateczną ceną wiążącą strony umowy sprzedaży jest cena towaru zawarta na stronie internetowej Sklepu w momencie składania zamówienia przez Klienta.
15.    Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia określona, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy oraz określeniu formy płatności w ostatnim kroku zakupu.
16.    Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
 .    przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po zaksięgowaniu przedpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy);
a.    przelew poprzez system płatności PayU lub przelewy24.pl (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po zaksięgowaniu przedpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy).
b.    gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po otrzymaniu potwierdzenia złożenia zamówienia przez Klienta);
17.    Klient nie ma możliwości zapłaty za część zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze.
18.    Klient może modyfikować zamówienie, do chwili otrzymania na adres poczty elektronicznej Klienta informacji potwierdzającej nadanie przesyłki przez Sprzedawcę. W szczególności, zmiany mogą dotyczyć zakresu przedmiotowego zamówienia, anulowania całości lub części zamówienia, zmiany adresu dostawy, lub zmiany danych na fakturze VAT. W przypadku dodania przez Klienta nowych towarów do zamówienia będącego już w trakcie realizacji, lecz przed nadaniem przesyłki przez Sprzedawcę, może wpłynąć to na przedłużenie czasu realizacji zamówienia. W przypadku rezygnacji z całości lub części zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana przez Klienta z góry, zwrot odpowiedniej kwoty przez Sprzedawcę nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni od dnia dokonania modyfikacji przez Klienta.
19.    Sprzedawca może zamieścić na stronie internetowej Sklepu informację o liczbie orientacyjnych dni roboczych, potrzebnych do realizacji zamówienia.
20.    Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem dostawcy, na adres wskazany w formularzu zamówienia.
21.    W dniu wysłania towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
22.    Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika dostawcy.
23.    Klient ma prawo żądać od pracownika dostawcy spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.
24.    Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem dostawy, zgodnie z wolą Klienta, paragon lub fakturę VAT obejmującą dostarczane towary oraz Formularz Informacyjny.
25.    W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego towaru do Sklepu internetowego przez dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt dostawy.
26.    Sklep zastrzega sobie prawo do nierealizowania zamówień bez udostępnienia kontaktu pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.
27.    Sklep wystawia faktury VAT na życzenie Kupującego.


V.    Warunki dostawy
1.    Sklep nadaje przesyłki na terenie Polski oraz wybranych krajów UE.
2.    Aktualne informacje na temat kosztów dostawy oraz przewoźników znajdują się tutaj.
3.    Sklep zobowiązuje się dokonać wysyłki w najkrótszym możliwym terminie zgodnie z punktem 1. powyżej.

 

VI.    Zasady zwrotu towaru
1.    Sprzedawca prosi Klientów o sprawdzanie zawartości przesyłki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń towaru uprzejmie prosimy o spisanie z kurierem doręczającym protokołu szkody firmy kurierskiej i przesłanie go na adres Pako Lorente, 95-030 Rzgów, Gospodarz 59A lub dostarczenie w inny wybrany przez Klienta sposób. Spisanie protokołu nie jest jednak warunkiem koniecznym do zwrotu towaru na podstawie punktu 2 lub jego reklamacji.
2.    Kupującemu przysługuje prawo do:
 .    zwrotu towaru w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru, bez podania przyczyny;
a.    reklamacji towaru;
3.    W przypadku zwrotu towaru lub jego reklamacji Kupujący proszony jest o wypełnienie formularza reklamacyjnego. Nie jest to jednak warunek konieczny do zwrotu towaru lub uznania reklamacji.
4.    W przypadku zwrotu towaru lub uwzględnienia reklamacji Sklep zwraca Klientowi, kwotę obejmującą cenę towaru oraz koszty wysyłki towaru.
5.    Koszty odesłania towaru w przypadku odstąpienia od umowy ponosi Klient, natomiast koszty zwrotu towaru przy reklamacji w razie jej uwzględnienia ponosi Sklep. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.
6.    Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, faxem lub w formie elektronicznej w terminie 14 dni od dnia dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
7.    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy i Sklep jest uprawniony do potrącenia od zwracanej Klientowi kwoty równowartość pomniejszonej wartość.


VII.    Reklamacje
1.    Reklamacja może polegać na:
 .    żądaniu doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy,
a.    domaganiu się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy wraz ze zwrotem uiszczonej ceny.
2.    Jeżeli Sklep, otrzymał od Klienta, żądanie reklamacji, i nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.
3.    Klient traci uprawnienia do reklamacji, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym Sklepu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
4.    Sklep odpowiada względem Klienta za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Klientowi, termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.
5.    Celem rozpatrzenia reklamacji towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany towar wraz z, jeśli to możliwe, dowodem zakupu. Reklamowany towar należy dostarczyć lub przesłać na adres Sprzedawcy. Sprzedawca w razie uznania reklamacji zwraca Klientowi udokumentowane koszty przesyłki.
6.    W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi albo wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy, obniży cenę albo zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 dni.
7.    Reklamacji nie podlegają: towary posiadające uszkodzenia mechaniczne oraz powstałe w wyniku braku lub nieprawidłowej konserwacji.
8.    Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/


VIII.    Gwarancja
1.    Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora.
2.    Sklep nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty.
3.    W przypadku towaru, objętego gwarancją dystrybutora lub producenta, Klient może reklamować produkt posiadający wady:
 .    korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji. W takich okolicznościach Klient obowiązany jest dokonać reklamacji bezpośrednio do gwaranta, Sprzedawca jest tylko pośrednikiem przekazującym złożoną reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy.
a.    korzystając z uprawnień przysługujących Klientowi wobec Sprzedawcy w związku z niezgodnością towaru z umową.


IX.    Zwrot należności
1.    Sklep dokonuje zwrotu Klientom należności w ciągu 14 dni w przypadku:
 .    rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub z części zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny);
a.    odstąpienia od umowy przez Klienta będącego Konsumentem w terminie 14 dni;
b.    obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy w przypadku uznania reklamacji;
2.    Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób dokonania zwrotu płatności:
 .    w przypadku zapłaty „z góry” przelewem, Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta.
a.    w przypadku zapłaty „za pobraniem”, Sklep dokonuje zwrotu za pośrednictwem przekazu pocztowego lub na rachunek bankowy Klienta po uprzednim ustaleniu z Klientem wybranej przez niego formy zwrotu oraz wezwaniu Klienta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego.
3.    Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności lub opóźnienie takiego zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej wezwania, Klient nie przekaże Sklepowi wymaganych danych lub gdy odpowiedź na wezwanie będzie niekompletna i uniemożliwi skuteczne dokonanie zwrotu. Sklep wolny jest od odpowiedzialności, także gdy zwrotu nie dokonano lub dokonano z opóźnieniem wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego. Zwrot należności dokonany zostanie w takim przypadku, niezwłocznie po uzyskaniu ww. danych od Klienta.


X.    Odpowiedzialność
1.    Sklep uprzedza, że może nastąpić przerwa lub zakłócenie w świadczeniu usług drogą elektroniczną i udostępnianiu Stron Internetowych Sklepu, której powodem może być:
 .    modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Sprzedawcy;
a.    siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich (działania niezależne od Sklepu).
2.    Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3.    Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego, wynikające z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Klienta, w szczególności za utratę przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (z winy Klienta) jego Hasła. Sklep ponosi jednak odpowiedzialność, jeśli utrata przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego Hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Sklep lub przyczyn, za które Sklep ponosi odpowiedzialność.
4.    Sklep nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klientów, w szczególności za korzystanie przez nich ze Sklepu Internetowego w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
5.    Wyłącznym źródłem zobowiązań Sklepu jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.


XI.    Ochrona danych osobowych
1.    W celu skorzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, w tym w celu skorzystania z usługi złożenia zamówienia w Sklepie, założenia Konta, zamówienia newslettera, należy wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych. Również w korespondencji ze Sprzedawcą możliwe jest podanie danych osobowych, by umożliwić Sprzedawcy udzielenie odpowiedzi.
2.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do skorzystania z powyższych usług oferowanych w Sklepie. Bez podania danych osobowych świadczenie tych usług nie będzie możliwe.
3.    Wszelkie dane osobowe, które wprowadzane są przez Użytkownika do formularza rejestracyjnego, formularza kontaktowego, formularza zapisu na newsletter lub podawane w korespondencji ze Sprzedawcą, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawie z dnia 18.07. 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Natomiast od dnia 25.05.2018 r. dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.
4.    Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
5.    Sprzedawca może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
6.    W przypadku założenia Konta za pośrednictwem serwisu społecznościowego Facebook, serwisu PayPal lub Google+ Sprzedawca uzyska dostęp do niektórych danych osobowych Użytkownika zamieszczonych na jego koncie w tych serwisach, zgodnie z politykami prywatności obowiązującymi w tych serwisach.
7.    Sprzedawca informuje, że odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zapewniające hosting Serwisu, zajmujące się jego bezpieczeństwem, upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe, Reklamodawcy, operatorzy płatności, kurierzy i poczta dostarczający zakupione w Sklepie towary, dostawcy narzędzi do analityki ruchu na stronie, prowadzenia marketingu, wysyłki newsletterów, prowadzenia komunikacji z poziomu e-sklepu.
8.    Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy.
9.    Od dnia 25.05.2018 r. Użytkownik będzie miał również prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Użytkownik będzie miał prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10.    Od dnia 25.05.2018 r. Użytkownik będzie miał również prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, w tym sprzeciwu dotyczącego przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.
11.    Sprzedawca przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu oraz w celu marketingowym polegającym na promocji Sprzedawcy oraz jego usług.
12.    Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będą od dnia 25.05.2018 r. art. 6 ust. 1 lit. b, lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Sprzedawcy jest prowadzenie marketingu własnych usług.
13.    Sprzedawca na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podany adres e-mail  lub numer telefonu komórkowego informacji marketingowych. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili odwołana przez Użytkownika. W przypadku wyrażenia takiej zgody podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
14.    Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację usług na rzecz Użytkownika przez Sprzedawcę, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Sprzedawcy na rzecz Użytkownika. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Sprzedawcę lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail lub numer telefonu komórkowego.

XII.    Polityka prywatności i Cookies
1.    Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy lub innych podmiotów.
2.    Sprzedawca wykorzystuje zarówno pliki cookies wewnętrzne, czyli pochodzące z Serwisu, jak i zewnętrzne, czyli pochodzące od innych niż Sprzedawca podmiotów.
3.    Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: statystycznych, dopasowywania treści Serwisu do preferencji danego Użytkownika, marketingowych, reklamowych, realizacji zapytań ankietowych  oraz zapewnienia prawidłowego działania Serwisu, a w szczególności utrzymania sesji po zalogowaniu.
4.    Sprzedawca informuje Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
5.    Sprzedawca wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
6.    Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
o    Firefox: support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
o    Opera: help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
o    Internet Explorer: windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
o    Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
7.    Sprzedawca informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Sklepu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.
I.    Postanowienia końcowe
1.    Sprzedający dokłada należytej staranności, aby informacje zawarte na stronie internetowej https://www.pakolorente.com były dokładne. Uprzedzamy jednak, iż istnieje możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywania aktualizacji serwisu internetowego https://www.pakolorente.com.
2.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
3.    Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Sklepu Internetowego.
4.    Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedającego, który nie może być krótszy niż 3 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych. Kupujący przy pierwszym logowaniu na Koncie Klienta licząc od chwili wejścia w życie zmian Regulaminu zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Za akceptację zmian uważa się zaznaczenie właściwego miejsca na informacji o zmianie regulaminu, choćby odbyło się bez logowania. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy ze Sprzedającym.
5.    O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedawcę na stronie głównej Sklepu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu.
6.    W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanych przez Sprzedawcę rozwiązań, wskazanych w punkcie XI i XII Regulaminu prosimy o ich przesyłanie na adres Pako Lorente Sklep Internetowy, Gospodarz 59a, 95-030 Rzgów lub adres e-mail: sklep@pakolorente.com lub za pośrednictwem formularza kontaktowego, dostępnego pod adresem https://www.pakolorente.com/contact-pol.html

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel